لیست دروس

 

 

شماره درس نام درس استاد درس ترم وبسایت
25441Estimation TheoryDr. Amin RezaeizadehFall 2017website
25461Robust ControlDr. Amin RezaeizadehFall 2016website
25752Linear Control SystemsDr. Amin Rezaeizadeh
Fall 2018website
25795InstrumentationDr. Amin Rezaeizadeh
Spring 2018website
25420Multi-agent SystemsDr. Amin RezaeizadehFall 2018website